Welcome

 
De naam Amazona verwijst aan de ene kant naar de rivier in Zuid-Amerika. Het oerwoud van het Amazonegebied wordt ook wel ‘de longen van de aarde’ genoemd. In het Amazonegebied groeien de meest bijzondere planten die ons kunnen helpen met onze persoonlijke groei. 

 

Het Amazonegebied in Zuid-Amerika herbergt de bron van de vrouwelijke kracht.
Het water in de rivier meandert door het oerwoud, kronkelt haar weg en reinigt en voedt de aarde op haar manier. Aan de andere kant verwijst de naam naar de vrouwelijke krijgers, de Amazones die in de Griekse oudheid de strijdsters waren. De toegedichte ruiterprestaties, gebaseerd op kracht, instinct en lenigheid, zouden hen bijna onoverwinnelijk hebben gemaakt. Na eeuwen van leven in een patriarchale samenleving is het nu tijd voor ons vrouwen om op te staan, in onze kracht te gaan staan, ons te laten horen en met elkaar (mannen en vrouwen) een vredevolle samenleving te gaan creëren.
Vrouwen zijn generaties lang belast met onderdrukking, (seksueel) misbruik, minderwaardigheidsgevoelens, executies, verkettering, slavernij, heksenvervolging en ga zo maar door. Soms heb je zelf in je eigen leven daar nog niet eens direct mee te maken (gehad), maar de erfelijke belasting is groot, en onze generatie is nu zo ver om deze belasting te gaan transformeren in kracht, liefde en passie.
Een vrouwelijke ruiter wordt ook wel een amazone genoemd, daarmee verwijst de naam Amazona voor mij persoonlijk naar het werken met mijn paarden.
Paarden zijn onvoorwaardelijk trouw aan onze grootsheid. Ze zullen niet doen-alsof, of ons het voordeel van de twijfel geven. Nee, ze geven altijd directe en eerlijke feedback waar we mee verder kunnen. Paarden kunnen ons diep raken in stukken waar geen therapeut bij kan komen. Hun kracht, hun zachtheid raakt menig mens recht in het hart. En ook de paardenziel is belast met eeuwenlang misbruik. In het werken met de paarden helen we ook stukken in hun zelf en in de universele paardenziel.

 

Mijn werk kronkelt zich doorheen de tijd, ruimte vindend, meanderend tussen hemel en aarde, tussen mens en dier, tussen de uitersten om deze samen te brengen in harmonie met behoud van hun eigenheid.

Ik werk met de kracht van de vrouwelijke krijger, verkregen door het werken met de medicijnplanten en met de paarden. Afgestemd op de natuur, organisch vormend, altijd doelgericht en gefocust. Met de zachtheid van de paardenneuzen en de kracht van de hoeven die in de aarde slaan bij een vlammende galop.

 

Deel van de kudde

Mijn naam is Sabine Baron (Haarlem, 1965). Sinds 2020 woon ik in Frankrijk. Ik ben moeder van Daniel (’89) en Jonat (’91).

Ik ben van jongs af aan gefascineerd door de natuur, door de dieren en de planten, en hoe zij met ons en met elkaar communiceren. De paarden zijn al mijn hele leven mijn bondgenoten in voor- en tegenspoed. Sinds ik een kleine kudde paarden heb, kan ik dagelijks ervaren hoe het is om deel te zijn van een geheel. De paarden hebben mij ingenomen in hun groep, wat ik iedere dag weer als heel kostbaar ervaar. Door te werken met medicijnplanten ben ik nog meer verbonden met hun ongelofelijke kracht, en bewandel ik met nog meer levenslust mijn rode pad.
Ik zou mezelf het best omschrijven als medicijnvrouw, de verbinder tussen hemel, aarde en de mens daartussenin.

Een andere fascinatie doorheen mijn leven zijn muziek en dans. Als kind was ik vooral geboeid door volksmuziek en volksdans, later is dat meer naar de popmuziek en dance gegaan.  In mijn huidige werk kan ik die fascinatie wederom terugvinden. Zang, dans en muziek zijn onderdelen van het sjamanistische werk en de ceremonies die ik begeleid.

Mijn curriculum vitae in een notendop

Ik heb bij het Bert Hellinger Instituut in Groningen de opleidingen familie- en organisatieopstellingen voltooid.
Daan van Kampenhout heeft mij enorm geïnspireerd met zijn helingen van plaatsen en zijn sjamanistische opstellingen.
Roel Crabbé heeft mij geïnitieerd in het sjamanistisch reizen.
Bij Franz Ruppert heb ik bijscholing gevolgd. Zijn methode, om de meergenerationele trauma’s te kunnen onderzoeken en de autonomie van de vraagsteller centraal te stellen, is de manier waarop ik mijn familie-opstellingenwerk doe.
Bij CSA-Europe heb ik het programma voor zelfontwikkeling gevolgd en daar heb ik in de praktijk leren coachen. Bij Passionair Nederland ben ik opgeleid tot Passie-coach.
Ik heb de opleiding voor dans- en bewegingstherapie gevolgd bij Agape Belgium.
Bij EDEN (Esquela Del Equilibrio Natural heb ik de opleiding tot EDENS-teacher gevolgd, waarmee ik mensen en paarden kan begeleiden naar dieper contact met zichzelf, met elkaar en met de essentie van het leven.
Bij The White Arrow https://www.thewhitearrow.org heb ik het jaartraject The Seasons Shift, en de opleiding tot Sound Healer afgerond.

In mijn maatschappelijke leven ben ik 12,5 jaar ambtenaar geweest en heb ik leidinggegeven aan een aantal facilitaire diensten.


The name Amazona refers first of all to the river in South America.

The jungle of the Amazon is also called ‘the lungs of the earth’. The Amazon is home to some of the most extraordinary plants that can help us with our personal growth.
The Amazon in South America houses the source of female power.
The water in the river meanders through the jungle, winding her away and cleans and nourishes the earth in her way. On the other hand, the name refers to the female warriors, the Amazons who were the warriors in ancient Greece. The imputed equestrian achievements, based on strength, instinct and agility, would have made them almost invincible. After centuries of living in a patriarchal society, it is now time for us women to stand up, stand in our strength, make ourselves heard and create a peaceful society with each other (men and women).
Women have been burdened for generations with oppression, (sexual) abuse, feelings of inferiority, executions, condemnation, slavery, persecution of witches and so on. Sometimes you don’t even have to deal with this directly in your own life, but the hereditary burden is great, and our generation is now ready to transform this burden into strength, love and passion. A female rider is also called an amazon, which means that the name Amazona for me personally refers to working with my horses.
Horses are unconditionally loyal to our greatness. They will not do as if, or give us the benefit of the doubt. No, they always give direct and honest feedback that we can get on with. Horses can touch us deep into pieces that no therapist can reach. Their strength, their gentleness touches many a person right in the heart. And the horse’s soul is also burdened with centuries of abuse. In working with horses, we also heal pieces in themselves and in the universal horse’s soul. 

My work meanders through time, finding space, meandering between heaven and earth, between man and animal, between the extremes to bring them together in harmony while preserving their individuality.

I work with the power of the female warrior, obtained by working with the medicinal plants and with the horses. Attuned to nature, organically shaped, always purposeful and focused. With the softness of the horse’s noses and the strength of the hoofs that strike the earth at a flaming gallop.

 

Sabine Baron 💖